Marknadsdomstolens målregister


Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 3 av 20 Antal träffar: 483
2014:3
2014-03-05
Taxibil i Östergötland Aktiebolag mot E. B. med firma Norrköping Mini Taxi
Ett företag har vid marknadsföring av taxitjänster använt ett kännetecken som uppvisar stor likhet med ett annat företags kända och särpräglade varumärken. Detta har befunnits vara vilseledande och otillbörligt.
2014:2
2014-02-18
Pierce AB mot Motoaction Europe AB
Ett företag som säljer kläder samt reservdelar och tillbehör till motorcyklar respektive snöscootrar har i sin marknadsföring bl.a. använt påståenden av innebörd att bolaget har Sveriges bästa priser, största sortiment och utbud. Detta har befunnits vara vilseledande och otillbörligt.
2014:1
2014-01-31
Konkurrensverket mot Räddningstjänsten Dala Mitt
Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
2013:19
2013-12-18
Procter & Gamble Sverige AB mot SCA Hygiene Products Aktiebolag
Fråga om skadestånd enligt 37 § MFL på grund av otillbörlig marknadsföring av blöjor.
2013:18
2013-12-17
SMEKAB AB mot QR International AB
Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföring av s.k. bilspärrar.
2013:17
2013-11-14
Inwido Sverige AB mot Bäst och Billigast i Sverige AB
Ett företag som säljer fönster och dörrar har i sin marknadsföring använt uttrycket ”Bäst & Billigast”, vilket även utgör del av företagets logotyp. Innebörden av uttrycket har ansetts vara ett påstående om att företagets produkter är de bästa och billigaste som finns på marknaden. Detta har befunnits vara vilseledande och otillbörligt.
2013:16
2013-10-15
BYGGmax AB mot Bauhaus & Co Kommanditbolag
Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring använt sig av uttrycket "där bättre produkter kostar mindre". Innebörden av påståendet har ansetts vara att företaget tillhandahåller ett sortiment som innehåller bl.a. produkter av viss högre kvalitet som är billigare än motsvarande produkter hos konkurrerande företag. Påståendet har befunnits vilseledande och otillbörligt.
2013:15
2013-09-24
Konsumentombudsmannen (KO) mot 1. Genilab of Scandinavia Aktiebolag m.fl.
Marknadsföring av en bantningsprodukt kallad ”Slimvest” har befunnits vilseledande och otillbörlig i fråga om produktens påstådda egenskaper. Även fråga om medverkansansvar.
2013:14
2013-08-27
Strömma Turism och Sjöfart AB mot Stockholm Info AB
Fråga om dels vissa påståenden i samband med marknadsföring av sightseeingturer med buss varit vederhäftiga, dels huruvida ett yrkande angående informationsåläggande utformat på visst sätt kan bifallas. Även fråga om moderbolags s.k. medverkansansvar för dotterbolags marknadsföring.
2013:13
2013-08-02
Bayer Aktiebolag mot Bringwell Sverige AB, Bringwell AB (publ) och D. R.
Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av förbud.
2013:12
2013-07-11
Plaza Publishing Group AB mot Vårt Nya Förlag Scandinavian AB
Fråga om användning av ordet ”kvinna” och/eller dess typografiska utformning i titeln på en tidskrift utgjort en vilseledande affärsmetod enligt punkten 13 i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan, samt vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL. Även fråga om renommésnyltning förelegat och om marknadsföring varit i strid mot god marknadsföringssed.
2013:11
2013-07-04
JAFO AB mot Aktiebolaget Falu Plast och vice versa
Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföring av golvbrunnsringar. Även fråga om påståenden i marknadsföring av golvbrunnar varit misskrediterande, otillbörliga och vilseledande samt innefattat jämförande reklam.
2013:10
2013-06-28
Stockholm Info AB mot Savor Media AB
Ett bolag som tillhandahåller turistinformationstjänster från mopedbilar har påstått sig vara en auktoriserad turistbyrå och har därvid använt sig av ett visst kännetecken för auktoriserade turistbyråer. Dels fråga om vad en bolaget meddelad auktorisation omfattat för slags verksamhet. Dels fråga om bolaget uppfyller vissa villkor för auktorisationen, varvid en tillämpning av punkten 4 andra ledet i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan, har aktualiserats.
2013:9
2013-06-18
Konsumentombudsmannen (KO) mot Sulake Sverige AB
Fråga om Sulake Sverige AB:s affärsmetod att låta underåriga ingå köpeavtal på webbplatsen www.habbo.se utan förmyndares samtycke samt om användningen av vissa standardavtalsvillkor stått i strid mot lag m.m.
2013:8
2013-05-02
BIL Sweden mot MECA Sweden AB
En s.k. oberoende verkstadskedja har i sin marknadsföring gjort påståenden bl.a. av innebörd att den bara använder originaldelar, att de däri ingående verkstäderna kan serva alla bilar och att priset då ofta är lägre än hos auktoriserade verkstäder. Vidare har verkstadskedjan påstått att det är en ”märkesverkstad för alla märken”. Påståendena har befunnits vilseledande och otillbörliga. Däremot har påståenden av innebörd att alla garantier och serviceavtal gäller efter service hos verkstadskedjan inte ansetts felaktiga, varför förbudsyrkandet i den delen lämnats utan bifall.
2013:7
2013-04-30
Konsumentombudsmannen (KO) mot Z. M. med registrerad firma Maxi Elit Norrköping
Marknadsföring av bantningsmedel och hälsoprodukter har skett i strid mot krav på godkännande eller registrering från Läkemedelsverket för försäljning. Även fråga om tillämpligheten av punkten 9 i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan.
2013:6
2013-04-30
J. Kraft Group AB mot 1. Leb AB i likvidation i konkurs 2. E. B.
Fråga om påståenden, i marknadsföring av apparater för behandling av celluliter m.m., om produktens pris, prestanda och egenskaper varit otillbörliga och vilseledande.
2013:5
2013-04-12
TeliaSonera Aktiebolag (publ) mot Konkurrensverket och Tele2 Sverige Aktiebolag (intervenient)
Fråga om visst förfarande utgjort missbruk av dominerande ställning. Även fråga om bl.a. vilket beviskrav som bör ställas i mål av detta slag.
2013:4
2013-02-26
Skånemejerier Ekonomisk Förening mot Arla Foods AB
Marknadsföring av ost. Fråga om påstående om öppnande av ostbutik vid tillfällig försäljning i s.k. shop-in-shop är vilseledande. Även fråga om innebörden av köpbeslut.
2013:3
2013-02-05
Sveriges Begravningsbyråers Förbund mot Looströms Begravningsbyrå AB
Fråga om ett bolags användande av en logotyp inneburit en risk för förväxling med en annan näringsidkares påstått kända logotyp i strid mot 10 § MFL och om bolagets påstående om auktorisation kan anses korrekt med hänsyn till bl.a. möjligheterna att utöva tillsyn för den som utfärdat ”auktorisationen”. Även fråga om tillämpligheten av punkten 4 i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan.
2013:2
2013-02-05
Konsumentombudsmannen (KO) mot 1. Sova AB m.fl. och vice versa
Marknadsföring av sängar m.m. i tv-reklamfilm. Fråga om marknadsföringen varit vilseledande och om kommunikationsmediets begränsningar. Även fråga om förutsättningar för löpande vite och marknadsstörningsavgift förelegat.
2013:1
2013-01-29
TeliaSonera Sverige Aktiebolag mot HI3G Access AB
Fråga bl.a. om bildframställning och däri angivna påståenden, som använts i marknadsföring av mobilt bredband där ett konkurrerande företag pekats ut, på ett objektivt sätt avsett väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna.
2012:17
2012-12-21
1. PSW Trading AB 2. A. K. mot Konsumentombudsmannen (KO)
Marknadsföring av premierådgivningstjänster m.m. Fråga bl.a. om bestämmande av marknadsstörningsavgifts storlek.
2012:16
2012-12-20
Svenska Bilsportförbundet mot Konkurrensverket
Regler antagna av Svenska Bilsportförbundet (SBF), vilka hindrar licensinnehavare att ställa upp som förare eller funktionärer i tävlingar som inte sanktionerats av SBF, har ansetts utgöra ett beslut av en sammanslutning av företag som begränsar konkurrensen på marknaden för anordande av bilsporttävlingar på ett märkbart sätt. Reglerna har inte bedömts kunna rättfärdigas med hänsyn till den s.k. principen om idrottens särart eller på något annat sätt och reglerna har därmed befunnits otillåtna enligt KL och EUF-fördraget.
2012:15
2012-12-11
Elskling AB mot Kundkraft Sverige AB
En konkurrent har använt annans varumärke i s.k. sökordsmarknadsföring på internet. Fråga bl.a. om förfarandet varit förenligt med god marknadsföringssed.