Marknadsdomstolens målregister


Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 5 av 20 Antal träffar: 483
2011:19
2011-07-07
Nöjet Konsertbolag Aktiebolag mot Biljett nu i Stockholm Aktiebolag
Nöjet Konsertbolag Aktiebolag mot Biljett nu i Stockholm Aktiebolag. - Ett bolag har marknadsfört konsertbiljetter till en specifik konsert den 14 augusti 2010. Vid tiden för målets avgörande har ett förbud ansetts helt verkningslöst, eftersom det aldrig kan bli tal om att ånyo marknadsföra biljetter till just denna konsert. Det har heller inte förelegat något betydande prejudikatsintresse, varför skäl saknats för en prövning i sak. Målet har avskrivits från vidare handläggning.
2011:18
2011-07-05
Specsavers Sweden AB mot Synsam Service Aktiebolag
Specsavers Sweden AB mot Synsam Service Aktiebolag. - Vid en omprövning enligt 53 § MFL har ett tidigare meddelat förbud mot ett bolag att använda beteckningen "0:-" i marknadsföring av glasögon med erbjudande om "2 för 1" ansetts vara förenlig med MFL. Förbudet i punkten 1 a) i avgörandet MD 2008:1 har därför upphävts. Förutsättningar för att ompröva ett åläggande i punkten 2 a) i samma avgörande har däremot inte ansetts föreligga, varför yrkandet om upphävande av åläggandet har ogillats.
2011:17
2011-06-30
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening mot M. S. A.
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening mot M. S. A. - Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända och särpräglade taxifordon, varför marknadsföringen ansågs utgöra vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL.
2011:16
2011-06-23
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening mot R.E.
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening mot R.E. - Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs kända och särpräglade taxifordon, varför marknadsföringen ansågs utgöra vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL.
2011:15
2011-06-14
TeliaSonera Sverige Aktiebolag mot Tele2 Sverige Aktiebolag
TeliaSonera Sverige Aktiebolag mot Tele2 Sverige Aktiebolag. - Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster (s.k. telemarketing) inte angett vem som är avsändare av marknadsföringen på sätt som krävs, varför bolaget har ålagts att tydligt informera om detta. Bolaget har vidare förbjudits att dels påstå att ett annat bolag är avsändare av marknadsföringen, dels använda sig av vilseledande påståenden beträffande det egna bolaget och ett annat bolag om att bolagen har ett samarbete av betydelse, att de har gått ihop eller är samma bolag, att det egna bolaget har tagit över hela eller delar av det andra bolaget dels ock använda andra påståenden som ger ett felaktigt intryck av ett samröre mellan bolagen.
2011:14
2011-06-08
Bring CityMail Sweden AB mot Posten Meddelande AB
Bring CityMail Sweden AB mot Posten Meddelande AB. - En s.k. sorteringsrabatt har ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning, varvid åläggande vid vite att upphöra med rabatten har meddelats.
2011:13
2011-06-01
KTF Organisation Aktiebolag mot NPT Sweden AB
KTF Organisation Aktiebolag mot NPT Sweden AB. - Vissa av ett bolags påståenden om dess golvlims egenskaper såsom miljövänligt och fördelaktigt ur hälsosynpunkt utifrån viss miljömärkning har inte uppfyllt vederhäftighetskravet varför de ansetts strida mot MFL. Vidare har bolagets användande av citat ur en tidningsartikel ansetts strida mot MFL eftersom bolaget inte visat att uppgifterna var sakliga och objektivt korrekta.
2011:12
2011-05-31
Konsumentombudsmannen (KO) mot Mercedes-Benz Sverige AB
Konsumentombudsmannen (KO) mot Mercedes-Benz Sverige AB. - Ett bolag har i en annons för personbil använt uttrycket "miljövänlig". Påståendet, som inte ansetts uppfylla de krav på klarhet och precision som kan ställas på dess användning i marknadsföringen, har som obestyrkt ansetts strida mot god marknadsföringssed enligt 5 §, vara vilseledande enligt 10 § och otillbörligt enligt 6 och 8 §§ MFL. Bolaget har meddelats förbud att använda påståendet. Vidare har bolaget i en 73-sidig broschyr beträffande "Den förnyade A-Klassen", använt uttrycket "miljövänliga dieselmotorer", "gynna miljön" och "bra för miljön". Eftersom uttrycken har varit avsedda att läsas i förening med övrig text i broschyren som helhet, har den redovisning som bolaget lämnat i anslutning till de påtalade uttrycken ansetts innebära en i sammanhanget tillräcklig precisering av uttrycken, som avsett att beskriva bilarnas fördelar från miljösynpunkt (dieselpartikelfilter och start/stoppfunktionen). Marknadsföringen har i denna del inte ansetts strida mot god marknadsföringssed eller vara vilseledande.
2011:11
2011-05-24
SMS Guld AB mot Guldbrev AB och vice versa
SMS Guld AB mot Guldbrev AB och vice versa. - Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra vilseledande marknadsföring samt i ett fall, vilseledande jämförelse. Tillika fråga om onödig rättegång.
2011:10
2011-04-12
Eniro Sverige AB mot M. & Co AB och J. M
Eniro Sverige AB mot M. & Co AB och J. M. - Ett bolag har till företag skickat ut s.k. erbjudanden utformade som fakturor avseende införande av företagsuppgifter i företagskataloger/sökregister m.m. på Internet, varvid kännetecknen GULA SIDORNA och EINIRO har använts. Det har befunnits föreligga en uppenbar risk för att mottagarna får uppfattningen att marknadsföringen avser införande i GULA SIDORNA. Förfarandet har ansetts innebära ett vilseledande om det kommersiella ursprunget och har bedömts vara otillbörligt enligt 8 och 10 §§ MFL. Därtill har marknadsföringen ansetts vara otillbörlig enligt 8 och 9 §§ MFL, varför åläggande har meddelats bolaget att ange vem som svarar för marknadsföringen. Förbud och åläggande har även meddelats mot ställföreträdare för bolaget.
2011:9
2011-04-11
Eniro Sverige AB mot E. P. T. med enskild firma Edena
Eniro Sverige AB mot E. P. T. med enskild firma Edena. - En enskild firma har skickat ut fakturor avseende införande av företags uppgifter i företagskataloger/sökregister m.m. där kännetecknet GULA SIDORNA har framgått. Det har befunnits föreligga en uppenbar risk för att mottagarna av fakturorna får uppfattningen att marknadsföringen avser införande i GULA SIDORNA. Förfarandet har ansetts innebära ett vilseledande om det kommersiella ursprunget och bedömts vara otillbörligt enligt 8 och 10 §§ MFL. Därtill har marknadsföringen ansetts vara otillbörlig enligt 8 och 9 §§ MFL, varför åläggande har meddelats att ange vem som svarar för marknadsföringen.
2011:8
2011-04-05
Hittapunktse AB mot Scandinavian Media Solutions AB och M. M
Hittapunktse AB mot Scandinavian Media Solutions AB och M. M. - Ett företags marknadsföring per telefon av en företagskatalog på Internet har ansetts vara vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget, varför förbud meddelats i enlighet med yrkande härom. Även yrkande om åläggande att tydligt informera om vem som är avsändare av marknadsföringen har bifallits. Förbudsyrkande beträffande användandet av viss benämning på företagskatalogen under åberopande av förväxlingsrisk respektive renommésnyltning har ogillats. Även fråga om medverkansansvar för styrelseledamot i företaget.
2011:7
2011-03-30
Hötorgets Foto och Radio City Butiken Aktiebolag mot Mag Instrument Inc.
Hötorgets Foto och Radio City Butiken Aktiebolag mot Mag Instrument Inc. - Skadestånd för goodwillskada till följd av överträdelse mot förbud mot vilseledande marknadsföring har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
2011:6
2011-03-29
Phoniro AB mot Tunstall AB
Phoniro AB mot Tunstall AB. - Ett bolags påstående om marknadsledande ställning har såsom ostyrkt ansetts strida mot marknadsföringslagen. Vidare har bolagets angivande av referenser i samband med offentlig upphandling ansetts strida mot marknadsföringslagen eftersom referenserna avsett en annan produkt än den i upphandlingen offererade utan att detta tydligt framgått.
2011:5
2011-03-08
Konsumentombudsmannen (KO) mot Spendrups Bryggeriaktiebolag
Konsumentombudsmannen (KO) mot Spendrups Bryggeriaktiebolag. - Ett bolags kombinationserbjudande avseende folköl och en DVD-film med filmsekvenser från fotbollsturneringen Champions League har ansetts strida mot marknadsföringslagen då reklamens utformning inte bedömts präglas av den särskilda måttfullhet som alkohollagen kräver.
2011:4
2011-03-01
Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö mot Vektorgrafik Stockholm AB
Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö mot Vektorgrafik Stockholm AB. - Företrädare för ett bolag har på en webbplats framfört påståenden om annat bolags samarbetspartner och dess produkter. Påståendena har inte ansetts utgöra marknadsföring då det inte funnits något avsättningsfrämjande intresse från den part som gjort påståendena.
2011:3
2011-02-09
Swemedia AB mot Nordic Media Sweden Aktiebolag
Swemedia AB mot Nordic Media Sweden Aktiebolag. - Ett företags marknadsföring vid telefonförsäljning av vissa internetbaserade produkter har befunnits vara vilseledande med hänsyn till att felaktiga uppgifter lämnats beträffande bolaget och dess koppling till ett annat bolag.
2011:2
2011-02-02
Stockholm Transfer Taxi i Stockholm Aktiebolag mot Swedavia AB och intervenienten Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
Stockholm Transfer Taxi i Stockholm Aktiebolag mot Swedavia AB och intervenienten Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag. - Bolags tilldelning av taxifiler på Arlanda Flygplats Terminal 5 har inte ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning.
2011:1
2011-01-25
WeSC AB (publ) mot KappAhl Sverige AB
WeSC AB (publ) mot KappAhl Sverige AB. - Marknadsföring av kläder med viss etikett har varken ansetts utgöra vilseledande efterbildning eller renommésnyltning eftersom det i målet inte visats att varumärket eller det aktuella konceptet är känt.
2010:31
2010-12-22
Konsumentombudsmannen (KO) mot Tanglin Asset Management AB
Konsumentombudsmannen (KO) mot Tanglin Asset Management AB. - Ett bolags marknadsföring av fonder gentemot konsument har befunnits vara stridande mot god marknadsföringssed. Företaget har sålunda dels ålagts att i webbannonser ("banner") tydligt lämna s.k. riskinformation på närmare angivet sätt, dels förbjudits att lyfta fram en viss tidsperiod som medför att ett skevt helhetsintryck ges av fondens utveckling.
2010:30
2010-12-21
Konsumentombudsmannen (KO) mot Northmill AB
Konsumentombudsmannen (KO) mot Northmill AB. - Ett bolag som tillhandahåller konsumentkrediter har via s.k. metataggar skapat en sökträff på en sökmotor på Internet innehållande budskapet att kredit kan erhållas snabbt. Sökträffen har ansetts ha ett kommersiellt syfte och utgöra marknadsföring som bolaget svarar för. Marknadsföringen har ansetts strida mot god marknadsföringssed bl.a. eftersom den framhållit möjligheten till en snabb kredit som ett avgörande argument i förhållande till övriga kreditvillkor. Med hänsyn till målgruppen har marknadsföringen ansetts otillbörlig enligt 5 och 6 §§ MFL (jfr MD 2007:17).
2010:29
2010-12-08
Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB och Kraft Foods Sverige AB mot Mars Sverige AB
Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB och Kraft Foods Sverige AB mot Mars Sverige AB. - Ett företag har marknadsfört en chokladdragé i en förpackning som påståtts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags kända och särpräglade förpackning. Yrkandet om förbud mot marknadsföringen har ogillats då det inte visats att det förelegat risk för förväxling av förpackningarna. Inte heller har renommésnyltning ansetts föreligga.
2010:28
2010-12-01
Konsumentombudsmannen (KO) mot L'Oréal Sverige AB
Konsumentombudsmannen (KO) mot L'Oréal Sverige AB. - Ett bolag har vid marknadsföring av ansiktskrämer använt sig av påståenden som innebär bl.a. att produkterna medför att rynkor i ansiktet reduceras i viss angiven procentuell omfattning, att rynkor reduceras med laserns hastighet och att rynkor reduceras på grund av att huden återuppbyggs. Eftersom bolaget inte har styrkt påståendena har marknadsföringen ansetts vilseledande och otillbörlig i strid mot 8 och 10 §§ MFL. Motsvarande bedömning har gjorts beträffande en bild som använts vid marknadsföringen. Ett yrkande om förbud mot att använda ett sloganartat påstående har ogillats på närmare angivna skäl. Även fråga om huruvida tillåten reklamöverdrift förekommit.
2010:27
2010-11-02
Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag mot S. N. med enskild firma Tip-Top Läder och N. Försäljning i Osby Aktiebolag
Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag mot S. N. med enskild firma Tip-Top Läder och N. Försäljning i Osby Aktiebolag. - Ett fläckborttagningsmedel som marknadsförts har inte ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat fläckborttagningsmedel enligt 14 § MFL, eftersom det inte visats att den sistnämnda produkten varit känd inom den relevanta omsättningskretsen. Marknadsföringen har inte heller ansetts strida mot 5 § MFL (renommésnyltning), 10 § MFL (vilseledande efterbildning) eller punkten 13 i den s.k. svarta listan (avsiktlig efterbildning) med hänsyn till kravet på kändhet. Även fråga om rättegångskostnader.
2010:26
2010-10-26
StepStone AB mot Workey AB
StepStone AB mot Workey AB. - Ett bolag har vid marknadsföring av platsannonser på Internet använt påståendena "Alla lediga jobb på ett ställe" och "Workey - Sveriges största sökmotor för jobb". Eftersom bolaget inte har styrkt påståendena har marknadsföringen ansetts vilseledande i fråga om bolagets kvaliteter, egenskaper och ställning på marknaden och otillbörlig i strid mot 8 och 10 §§ MFL. Förbud har meddelats bolaget att använda påståendena.