Marknadsdomstolens målregister


Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 4 av 20 Antal träffar: 483
2012:14
2012-12-06
Konsumentombudsmannen (KO) mot Stardoll AB
Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som strider mot marknadsföringslagen, bl.a. fråga om samtycke lämnats vid elektronisk direktreklam till underårig och om det förekommit marknadsföring som inneburit att vilseledande och aggressiva affärsmetoder använts.
2012:13
2012-12-04
Sveriges Bildelsgrossisters förening mot KIA Motors Sweden AB
Fråga om KIA Motors Sweden, genom att tillämpa ett villkor innebärande krav på att den regelbundna servicen ska utföras av en auktoriserad KIA-verkstad under garantitiden för att nybilsgarantin ska gälla, strider mot 2 kap. 1 § KL och 101.1 EUF-fördraget.
2012:12
2012-11-06
Ifö Sanitär Aktiebolag mot Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Marknadsföring av en wc-stol. Fråga om vissa wc-stolar har varit kända och särpräglade.
2012:11
2012-10-24
Apoteket Aktiebolag mot A. N. A. med enskild firma Datoteket Sweden
En näringsidkare har inom ramen för sin enskilda firma använt sig av en logotyp, bestående av ordet Datoteket jämte figur, som liknar Apoteket AB:s logotyp. Fråga om dels Apoteket AB:s kännetecken varit så känt som krävs för att renommésnyltning enligt 5 § MFL ska kunna föreligga och dels tillämpningen av det s.k. transaktionstestet enligt 6 § MFL vid renommésnyltning.
2012:10
2012-10-23
Jultidningsförlaget Semic AB mot Earbooks AB och vice versa
Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyarbete som jultidningsförsäljare. Fråga dels - såvitt avser huvudkäromålet - om vilseledande efterbildning och renommésnyltning förelegat, dels - såvitt avser genkäromålet - om vissa påståenden varit bl.a. vilseledande. Vidare fråga om ett yrkande om informationsåläggande med viss innebörd kan bifallas.
2012:9
2012-08-22
Däckia Aktiebolag mot Konkurrensverket
Fråga om talan angående konkurrensskadeavgift väckts inom fem år från det att påstådd överträdelse ägt rum.
2012:8
2012-07-25
Nordic Drugs Aktiebolag mot Reckitt Benckiser Healthcare Scandinavia A/S
Marknadsföring av läkemedel. Fråga bl.a. om påtalade påståenden med beaktande av den s.k. lagstridighetsprincipen varit förenliga med god marknadsföringssed, bl.a. mot bakgrund av vad som anges i läkemedlets s.k. produktresumé.
2012:7
2012-07-04
Proctor & Gamble Sverige Aktiebolag mot SCA Hygiene Products Aktiebolag
Fråga om marknadsföring av blöjor varit vilseledande eller på annat sätt oförenlig med MFL, bl.a. med avseende på samband mellan lotion i blöjor och allergi. Tillika fråga om påtalade framställningar haft kommersiellt syfte och om tillämpning av den s.k. försiktighetsprincipen.
2012:6
2012-06-13
Care of Sweden AB mot Högsby Plast Aktiebolag
Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden rörande dels bolagets verksamhet, erfarenhet och kunskap, dels madrassernas egenskaper och kvalifikationer. Då det inte visats att påståendena varit riktiga har dessa befunnits vara vilseledande i strid med 10 § MFL. Risk för påverkan på mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har också förelegat, varför påståendena bedömts vara otillbörliga enligt 8 § MFL och därmed förbjudits. Även fråga om eventuell tillämpning av bestämmelsen i 18 § MFL angående jämförande reklam samt om skäligheten av yrkade rättegångskostnader.
2012:5
2012-06-05
Optik Smart Eyes AB mot Synsam Drifts AB och vice versa
Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisning gjorts varit representativa för marknadsförda produkter. Även fråga om bl.a. påstående om viss garanti (”En Riktig Optikergaranti”) varit vederhäftigt och om vissa erbjudanden (”få” ett par ”läsglasögon” och ”läsglas på köpet”) varit vilseledande.
2012:4
2012-05-11
Konsumentombudsmannen (KO) mot 1. Tele2 Sverige AB 2. Hi3G Access AB
Del av kombinationserbjudande, avseende mobiltelefonabonnemang och mobiltelefon, har vid marknadsföring på Internet inte framhållits på sådant sätt att marknadsföringen bedömts vara vilseledande. Även fråga om kombinationserbjudandets förenlighet med marknadsföringslagen vid användning av s.k. gratispåstående.
2012:3
2012-04-13
Media-Saturn Nordic Shared Services AB mot Elgiganten Aktiebolag
En dom på vitesförbud avseende viss marknadsföring har genom sin rättskraft ansetts hindra en senare talan om vitesförbud angående marknadsföring som företagits efter domen men som ansetts utgöra samma marknadsföring som den prövade och som företagits vid oförändrade marknadsförhållanden, när det i domen utsatta vitet inte dömts ut genom ett avgörande som vunnit laga kraft. Även fråga om rättegångskostnader.
2012:2
2012-04-12
CANEA Partner Group Aktiebolag mot Antura AB
Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte visats att påståendet är vederhäftigt har det befunnits vara vilseledande i strid med 10 § MFL. Även risk för påverkan på konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har förelegat varför påståendet bedömts vara otillbörligt enligt 8 § MFL och därmed förbjudits. Även fråga om vite och dess storlek samt fördelning av rättegångskostnader.
2012:1
2012-01-17
BrilliantSmile Nordic AB mot Fantaby AB
Överklagat mål vari Marknadsdomstolen - med hänsyn till bevisning som åberopats först i Marknadsdomstolen - till skillnad från tingsrätten funnit att påtalad marknadsföring dels utgör marknadsföring enligt MFL:s definition, dels att det ena bolaget svarat för denna marknadsföring. Eftersom yrkande om skadestånd framställts - och på grund av utgången i tingsrätten inte prövats där har Marknadsdomstolen med hänsyn till instansordningen återförvisat målet till tingsrätten för ny prövning.
2011:30
2011-12-22
Konsumentombudsmannen (KO) mot Ving Sverige AB
Konsumentombudsmannen (KO) mot Ving Sverige AB. - Marknadsföring av resa till New York i form av en annons införd i en dagstidning har ansetts utgöra ett köperbjudande. Frånprisangivelsen i köperbjudandet har befunnits uppfylla kraven på den prisinformation som ska lämnas när det är fråga om ett köperbjudande. Därtill har den påtalade marknadsföringen innehållit den övriga information som krävs för att köperbjudandet inte ska anses vara vilseledande och otillbörligt.
2011:29
2011-11-29
Sony Computer Entertainment Europe Limited mot Wechip Handelsbolag, P.M. med enskild firma PM Konsol o Data i Tranås och Krusan AB (tidigare Rejoy AB)
Sony Computer Entertainment Europe Limited mot Wechip Handelsbolag, P.M. med enskild firma PM Konsol o Data i Tranås och Krusan AB (tidigare Rejoy AB). - Tre bolag har marknadsfört en USB-modul vars enda syfte har varit att kringgå det upphovsrättsliga skyddet för tekniska åtgärder för att på så sätt möjliggöra olovlig exemplarframställning av videospel. Bolagens handhavande av produkten har befunnits olovligt enligt 52 e och 57 a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Marknadsföringen har därigenom ansetts otillbörlig enligt lagstridighetsprincipen.
2011:28
2011-11-23
Uppsala Taxi 100 000 AB mot EuroPark Svenska Aktiebolag och Swedavia AB
Uppsala Taxi 100 000 AB mot EuroPark Svenska Aktiebolag och Swedavia AB. - Bolag har infört två särskilda avgifter vid förbeställning av taxi för hämtning på Arlanda flygplats. En extra förbeställningsavgift för hämtning av kund vid det s.k. tullfiltret och med uppvisande av en skylt (hög service) har ansetts innebära missbruk av dominerande ställning i form av oskäligt avtalsvillkor. Däremot inte en förbeställningsavgift för hämtning vid en servicedisk (normal service). Även fråga om överprissättning och kopplingsförbehåll.
2011:27
2011-11-08
Stiftelsen S. & Carl Malmstens Minne (intervenient: CM Carl Malmstens Form AB) mot Norrgavel E. R. Aktiebolag
Stiftelsen S. & Carl Malmstens Minne (intervenient: CM Carl Malmstens Form AB) mot Norrgavel E. R. Aktiebolag. - Marknadsföring av pinnstol med viss text, som förekommit dels som hängetikett på pinnstolen, dels på baksidan av en möbelkatalog, har varken ansetts utgöra vilseledande marknadsföring eller renommésnyltning. Marknadsföringen har därtill inte ansetts utgöra en jämförelse i den bemärkelsen som krävs för att förfarandet ska kunna anses vara förbjudet.
2011:26
2011-11-02
Konsumentombudsmannen (KO) mot Tele2 Sverige Aktiebolag
Konsumentombudsmannen (KO) mot Tele2 Sverige Aktiebolag. - En teleoperatör har i avtal mot konsumenter avseende mobiltelefonabonnemang använt avtalsvillkor som inneburit att teleoperatören har en rätt att stänga av abonnemanget för en fordran som tillkommer en innehålls- eller betalsamtalstjänsteleverantör eller annan tredje man. Villkoret har inte ansetts oskäligt enligt 3 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden varför KO:s talan har lämnats utan bifall.
2011:25
2011-10-27
InCoax Networks Europe AB mot Quicom AB
InCoax Networks Europe AB mot Quicom AB. - Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat e-postmeddelanden med påståenden om att sistnämnda bolag bl.a. begår patentintrång samt att bolaget använt sig av konfidentiell och proprietär kunskap utan tillstånd. Marknadsdomstolen, som bedömt att e-postmeddelandena utgör marknadsföring, har funnit att det inte visats fog för sådana kategoriska påståenden varför påståendena varit att bedöma som vilseledande och otillbörliga enligt MFL.
2011:24
2011-08-23
TeliaSonera Sverige Aktiebolag mot Svensk Infrastruktur AB
TeliaSonera Sverige Aktiebolag mot Svensk Infrastruktur AB. - Marknadsföringserbjudande om anslutning till fibernät har ansetts vara såväl svåröverskådligt som otydligt och väsentliga begränsningar i erbjudandet har utelämnats. Även påståenden i påtalat material har bedömts vara vilseledande. Marknadsföringen har bedömts vara otillbörlig i strid mot MFL.
2011:23
2011-08-19
Poolia AB mot StudentConsulting Sweden AB
Poolia AB mot StudentConsulting Sweden AB. - Ett bolags påståenden om dess bemanningstjänsters kvalitet i förhållande till vissa andra bolags har baserats på en marknadsundersökning från ett oberoende institut. Marknadsundersökningen har till stor del baserats på svar från respondenter som bolaget själv valt ut. Marknadsföringen har mot denna bakgrund inte uppfyllt vederhäftighetskravet varför den ansetts strida mot marknadsföringslagen.
2011:22
2011-08-18
Småföretagare mot Yellow Register Online mot Yellow Register On Line AB
Småföretagare mot Yellow Register Online mot Yellow Register On Line AB. - Ett bolag har i marknadsföring av internettjänster påstått att det är bråttom att acceptera ett erbjudande, att erbjudandet är unikt för mottagaren, att bolaget inte vill sälja något samt att vissa moment av den erbjudna internettjänsten skulle vara kostnadsfria. Marknadsföringen har inte uppfyllt vederhäftighetskravet varför den ansetts strida mot marknadsföringslagen.
2011:21
2011-07-27
Konsumentombudsmannen (KO) mot Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark
Konsumentombudsmannen (KO) mot Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark. - Ett försäkringsbolag har i avtal mot konsumenter avseende hemelektronik använt avtalsvillkor som inneburit dels att försäkringstiden kan uppgå till en sammanlagd tid på 5 år, dels att försäkringen upphör vid totalskada och stöld i och med att konsumenten erhåller en ersättningsprodukt, varvid ingen del av premien återbetalas och försäkringen inte förs över på den nya produkten. Villkoren har befunnits strida mot tvingande bestämmelser i försäkringsavtalslagen (2005:104). De berörda villkoren har därför ansetts oskäliga enligt 3 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och ett förbud att använda villkoren har meddelats försäkringsbolaget.
2011:20
2011-07-19
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB mot Colgate-Palmolive Aktiebolag
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB mot Colgate-Palmolive Aktiebolag. - Bolag har i marknadsföring av tandkräm påstått att dess tandkräm varit ensam på marknaden med att ge omedelbar effekt mot ilningar i tänderna. Då bolaget inte lyckats visa detta har påståendet bedömts vara vilseledande och otillbörligt.