Marknadsdomstolens målregister


Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 17 av 20 Antal träffar: 483
2002:21
2002-09-04
AGA Gas AB mot Konkurrensverket
AGA Gas AB mot Konkurrensverket. - En talan om påstått missbruk av dominerande ställning, bestående i att ett gasföretag tillämpat avtal med exklusiva inköpsåtaganden eller avtal med liknande effekt, har ogillats då den utredning som åberopats till stöd för talan ansetts otillräcklig.
2002:20
2002-08-29
INAO m.fl. mot Arla Foods AB
INAO m.fl. mot Arla Foods AB. - Marknadsföring av en yoghurt med benämningen "Champagnesmak" har ansetts associera till det av franska champagneproducenterna och champagneföretagen inarbetade varukännetecknet champagne. Marknadsföringen har bedömts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt MFL. Vidare har marknadsföringen ansetts vilseledande om yoghurtens verkliga innehåll och karaktär enligt 6 § MFL.
2002:19
2002-07-05
1. Dyson AB 2. Dyson Limited mot LG E Sweden AB
1. Dyson AB 2. Dyson Limited mot LG E Sweden AB. - Vid marknadsföring av dammsugare har gjorts reservationslösa påståenden om produktens funktion och effekt, bl.a. om konstant sugeffekt och sugförmåga. Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga enligt MFL.
2002:18
2002-06-12
Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB mot Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening
Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB mot Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening. - En film - i vilken restauranggästers mat besprutas med bekämpningsmedel, och som avslutas med att uttrycket "Garanterat obesprutat" visas samtidigt med ett varumärke - har ansetts utgöra kommersiell marknadsföring mot vilken ingripande kan ske utan hinder av yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser. Filmen har ansetts misskrediterande och vilseledande enligt MFL.
2002:17
2002-06-11
TV4 AB mot TCM Scandinavia AB i konkurs
TV4 AB mot TCM Scandinavia AB i konkurs. - Ett bolag som marknadsför olika evenemang med hjälp av artister har som referens använt ett av TV4:s program. Förfarandet har bedömts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörligt enligt 4 § MFL. Vidare har marknadsföringen ansetts vara vilseledande enligt 6 § MFL.
2002:16
2002-06-06
STOP - Scandinavian TV Organisation against Piracy - Sweden ./. H.S.
STOP - Scandinavian TV Organisation against Piracy - Sweden ./. H.S. - Vissa s.k. tomma kort har ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får tillverkas, överlåtas, hyras ut, installeras eller underhållas i Sverige. Marknadsföringen har därför ansetts som otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud att marknadsföra sådana kort har därför meddelats.
2002:15
2002-06-06
STOP - Scandinavian TV Organisation against Piracy - Sweden ./. Websat AB
STOP - Scandinavian TV Organisation against Piracy - Sweden ./. Websat AB. - Vissa s.k. tomma kort har ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får tillverkas, överlåtas, hyras ut, installeras eller underhållas i Sverige. Marknadsföringen har därför ansetts som otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud att marknadsföra sådana kort har därför meddelats.
2002:14
2002-05-28
Lokaldelen i Norden AB mot Chabeuil AB
Lokaldelen i Norden AB mot Chabeuil AB. - Ett företags marknadsföring av en företagskatalog har ansetts vara vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget. Företaget har även tillställt andra företag order och annonskorrektur avseende produkter som inte uttryckligen beställts. Förfarandet har ansetts vilseleda mottagarna om deras betalningsskyldighet.
2002:13
2002-05-17
KO mot AMF Pension Fondförvaltning AB
KO mot AMF Pension Fondförvaltning AB. - Ett bolag har marknadsfört pensionsfonder i en cirka fem minuter lång reklamfilm. Filmen har ansetts inte vara utformad så att det tillräckligt tydligt framgick att den utgjorde reklam.
2002:12
2002-05-14
Recuperator S.R.L. mot Heatex Aktiebolag
Recuperator S.R.L. mot Heatex Aktiebolag. - En tillverkare av värmeväxlare för värmeåtervinning använder sig i sin marknadsföring av ett på bolagets hemsida inlagt program för beräkning av värmeväxlarnas effektivitet. Då tillverkaren med tillräcklig styrka ansetts ha visat att beräkningsprogrammet inte är felaktigt har frågan om marknadsföringen är vilseledande besvarats nekande. Även fråga om marknadsföringslagens tillämplighet på försäljning till i huvudsak kunder i utlandet.
2002:11
2002-04-19
Saint-Gobain Isover AB mot Nordvästra Skåne Södra Halland Energi AB
Saint-Gobain Isover AB mot Nordvästra Skåne Södra Halland Energi AB. - Tvist har uppstått mellan ett nätbolag och en kund i anledning av att tariffen för elnätet höjts. Nätbolagets åtgärd att under pågående tvist hota med att frånkoppla kundens anläggning från elnätet för det fall full betalning för nätavgifterna inte erlades har ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning.
2002:10
2002-04-17
GB Glace AB mot Hemglass Sverige AB
GB Glace AB mot Hemglass Sverige AB . - Ett glassbolag har vid marknadsföring av isglass använt varubeteckningen Hygglo som företer namnlikhet med en av annat glassbolag använt varukännetecken Igloo. Marknadsföringen har befunnits innebära renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt MFL.
2002:9
2002-04-12
Formsprutarna J-A J. & Co AB mot Merx Team AB
Formsprutarna J-A J. & Co AB mot Merx Team AB. - En tillverkare av köksredskap har påstått att ett bolag marknadsfört vilseledande efterbildningar av dess produkter. Bolaget har invänt att det var tillverkarens egna produkter som marknadsfördes. Talan har ogillats eftersom det inte ansetts klarlagt vilka produkter marknadsföringen avsåg.
2002:8
2002-04-09
Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag mot Optikerförbundet och Optotek Service Aktiebolag
Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag mot Optikerförbundet och Optotek Service Aktiebolag. - Ett yrkande om förbud för förbundet och servicebolaget att utfärda certifikat om "Optikerförbundets kvalitetsnorm i synvården" och att marknadsföra certifikaten på Internet har ogillats. Också fråga om förbundets och servicebolagets möjlighet att förhindra förbundets medlemmar, som erhållit certifikat, att använda detta.
2002:7
2002-03-14
T. G. mot Landshypotek AB
T.G. mot Landshypotek AB. - Ett kreditinstitut har i tidningsannonser vid marknadsföring av krediter bl.a. uppgett "Vi kan inte garantera lägsta räntan på marknaden varje år bara för att vi hade det förra året. Och förra. Och förra.". Annonsen har ansetts innefatta ett påstående om att den av kreditinstitutet erbjudna räntan året innan annonsen publicerades var lägre än hos andra kreditinstitut. Påståendet har befunnits obestyrkt.
2002:6
2002-03-07
Stockholm Transfer Taxi AB mot 1. Taxi Trafikförening u.p.a. 2. Taxi Stockholm 15 00 00 AB 3. Konkurrensverket
Stockholm Transfer Taxi AB mot 1. Taxi Trafikförening u.p.a. 2. Taxi Stockholm 15 00 00 AB 3. Konkurrensverket. -Överklagande av beslut om förnyelse av undantag enligt 11 § KL för samarbete mellan taxiföretag avseende gemensam beställningscentral har lämnats utan bifall.
2002:5
2002-02-22
Svenska Bokhandlareföreningen mot Månadens Bok, Bonnierförlagen AB/Norstedts Förlag AB/Bokförlaget Forum AB/ Perigab AB HB
Svenska Bokhandlareföreningen mot Månadens Bok, Bonnierförlagen AB/Norstedts Förlag AB/Bokförlaget Forum AB/ Perigab AB HB. - Ett förlags åtgärd att förse pocketböcker med cirkapris har ansetts utgöra ett utflöde av en samverkan eller samordnat förfarande mellan olika förlag. Förfarandet har ansetts strida mot 6 § KL.
2002:4
2002-02-19
KO mot HQ.SE Fondkommission AB, namnändrat till Avanza Fondkommission AB
KO mot HQ.SE Fondkommission AB, namnändrat till Avanza Fondkommission AB. - Förbud har meddelats att vid marknadsföring av köp- och försäljningsuppdrag till konsumenter avseende finansiella instrument, dels använda formuleringen "Bli din egen aktiemäklare. Enkelt, billigt och kul." eller andra formuleringar som på väsentligen samma sätt skapar ett ovederhäftigt intryck av de risker som är förknippade med aktiehandel, dels i framställning använda illustration på samma sätt som skett i den påtalade marknadsföringen eller annan illustration som väsentligen på samma sätt förespeglar orealistiska förtjänstmöjligheter av aktiehandel, dels ock utforma direktreklamförsändelse så att det inte tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Vidare har åläggande meddelats att vid marknadsföring av köp- och försäljningsuppdrag till konsumenter avseende finansiella instrument tydligt ange att handel med finansiella instrument alltid innebär en risk och att det inte är säkert att insatt kapital återfås.
2002:3
2002-02-06
KO mot SPP Livförsäkring AB
KO mot SPP Livförsäkring AB. - SPP har marknadsfört en Internettjänst genom att utan föregående beställning tillställa kunder visst material bl.a. avtalsvillkor och personlig kod. Fråga om marknadsföringsmaterialet misslett mottagaren att tro att denne redan genom mottagandet av materialet blivit bunden av Internetavtalet. Även fråga om negativ avtalsbindning.
2002:2
2002-02-01
Sveriges Fastighetsmäklarsamfund mot Adirekta AB
Sveriges Fastighetsmäklarsamfund mot Adirekta AB. - Vid marknadsföring av fastighetsmäklartjänster har gjorts jämförelser med sådana tjänster som tillhandahålls av registrerade fastighetsmäklare. Bl.a. har åberopandet av försäljningar, som inte genomförts i verkligheten utan att det tydligt framgår att exemplen är fingerade, ansetts vilseledande och otillbörliga enligt MFL. Vidare har bl.a. använts påståenden som ansetts ge intrycket att fastighetsmäklare tar för mycket betalt och tar betalat för fel saker samt att det i allmänhet inte skulle vara lönsamt att ta hjälp av fastighetsmäklare. Påståendena har ansetts misskrediterande och vilseledande enligt MFL.
2002:1
2002-01-18
E. J. K. mot Ljung Park Konferenshotell AB m.fl
E. J. K. mot Ljung Park Konferenshotell AB m.fl. - Ett mål i vilket yrkats bl.a. fastställelse att en kommun agerat i strid med 6 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler samt omedelbart förbud för ett företag att driva viss verksamhet har befunnits inte kunna tas upp till prövning av Marknadsdomstolen. Då det ansetts uppenbart att rättegångshinder förelegat har ansökan avvisats (jfr MD 2001:25
2001:31
2001-12-20
Blic AB (publ) och H. Optiska Aktiebolag mot Synsam Service
Blic AB (publ) och H. Optiska Aktiebolag mot Synsam Service Aktiebolag. - Överklaganden av beslut avseende interimistiskt förbud enligt 20 § MFL har lämnats utan bifall.
2001:30
2001-12-19
Telia AB mot Konkurrensverket
Telia AB mot Konkurrensverket. - Ett moderbolag har ansetts skyldigt att betala konkurrensskadeavgift för överträdelse av KL begången av ett dotterbolag.
2001:29
2001-12-18
Tulbagh CO-OP Winery Ltd mot Parmo Vinagentur AB i konkurs
Tulbagh CO-OP Winery Ltd mot Parmo Vinagentur AB i konkurs. - Fråga om skäligheten av yrkade rättegångskostnader i mål om skadestånd enligt marknadsföringslagen.
2001:28
2001-12-10
Ahhaaa AB mot Telia InfoMedia Respons AB
Ahhaaa AB mot Telia InfoMedia Respons AB. - Vid ett bolags marknadsföring av nummerupplysningstjänster i radioreklaminslag och i TV-reklam har bolagets tjänster jämförts med konkurrentens tjänster. Reklaminslagen har ansetts innebära misskreditering av konkurrent. Marknadsföringen som även befunnits starkt överdriven och vilseledande har därmed ansetts otillbörlig enligt MFL.