Marknadsdomstolens målregister


Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Visar sida 1 av 20 Antal träffar: 483
2016:13
2016-08-15
Konsumentombudsmannen (KO) mot Malmö Dansakademi AB
Fråga om avtal avsett tjänst som omfattas av ångerrätt.
2016:12
2016-08-15
Intervet Aktiebolag mot Nord Vacc Läkemedel Aktiebolag
Påståenden i marknadsföring avseende receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel har ansetts vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486).
2016:11
2016-07-01
Spendrups Bryggeriaktiebolag mot Galatea AB
Fråga om marknadsföring av öl i viss förpackningsutstyrsel (burk) har utgjort vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning.
2016:10
2016-06-17
Konsumentombudsmannen mot A. B.
Affärsmetod som innefattat fakturering utan att avtal kommit till stånd har ansetts stå i strid med god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Även fråga om bl.a. förhållandet mellan 5 § och 10 § MFL.
2016:9
2016-06-03
Konsumentombudsmannen (KO) mot Sumer AB
Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit vilseledande m.m.
2016:8
2016-05-27
Mecenat Aktiebolag mot Studentkortet i Sverige AB
Fråga om ansvar för marknadsföring av studentrabatter.
2016:7
2016-04-28
Sarkow Salih mot Taxi trafikförening u.p.a.
En dekor som ett företag använt på sina taxibilar har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av en dekor som Taxi Stockholm använder på sina taxibilar. Även fråga om förhållandet mellan 10 § och 14 § marknadsföringslagen.
2016:6
2016-04-25
Unilever Sverige AB och Unilever BCS Sweden AB mot Arla Foods (publ)
Marknadsföring av matfettsblandning har ansetts vara vilseledande. Även fråga om rättegång varit onödig.
2016:5
2016-03-24
Konsumentombudsmannen (KO) mot Vitaelab AB
Fråga om marknadsföring av kosttillskott genom s.k. kundberättelser varit förenlig med förordningen (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och näringspåståenden om livsmedel. Även fråga om part vållat rättegångskostnad för motpart enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken.
2016:4
2016-03-01
NIBE AB mot Bosch Thermoteknik AB med bifirma IVT värmepumpar
Marknadsföring av värmepumpar har ansetts vara vilseledande. Även fråga om rättegång varit onödig.
2016:3
2016-02-15
Borås kommun mot Konkurrensverket
Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
2016:2
2016-02-04
Föreningen Swedisol mot SPU Isolering AB
Marknadsföring av isoleringsmaterial, genom bl.a. påståenden om att produkterna är så gott som oantändliga, är mer effektiva och har bättre värmeisoleringsförmåga och fukttålighet än alla andra isoleringar som finns på marknaden, har ansetts vilseledande enligt 10 § MFL.
2016:1
2016-01-28
Konsumentombudsmannen (KO) mot Eniro 118 118 AB
Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har en näringsidkare inte ansetts fullgjort skyldigheten att lämna prisinformation till konsumenter enligt 3 och 6 §§ prisinformationslagen (2004:347), PIL. Även fråga om när avtal kommer till stånd.
2015:22
2015-12-22
Lenslogistics AB mot Specsavers Sweden AB och Specsavers BV
Marknadsföring av glasögon m.m. genom bl.a. påståenden om att vara marknadsledande har ansetts vilseledande enligt 10 § MFL.
2015:21
2015-12-08
Konsumentombudsmannen (KO) mot Life Cooperation Sweden AB
Marknadsföring av bioresonansterapi på två webbplatser; fråga om förutsättningar för marknadsstörningsavgift förelegat.
2015:20
2015-11-25
Arla Foods AB mot Unilever Sverige AB
Fråga om marknadsföring av matfettsblandningen ”Flora MED SMÖR” strider mot punkten 9 i bilaga 1 till direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG) eller mot lagstridighetsprincipen i 5 § MFL. Även fråga om marknadsföringen är vilseledande enligt 10 § MFL.
2015:19
2015-11-20
Elöverkänsligas Riksförbund mot Fredrik Dahl med firma Elmiljö4all i Halland
En näringsidkare som sålt elsaneringstjänster avsedda för bostäder och bilar har i sin marknadsföring bl.a. påstått att företagets tjänster ”Reducerar / Eliminerar Strålning, magnetfält etc”. Fråga har varit om det visats att viss teknik som använts, i förening med andra åtgärder, faktiskt kunnat reducera strålning och magnetfält i bostäder och bilar.
2015:18
2015-11-19
Svensk Mjölk Ekonomisk förening mot Oatly AB
Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och framställningar på näringsidkares produktförpackningar och webbplats har ansetts vara bl.a. misskrediterande med avseende på mjölk och mjölkprodukter. Även fråga om användning av s.k. hälsopåståenden i marknadsföring varit förenlig med förordning (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och näringspåståenden om livsmedel.
2015:17
2015-11-17
ATV-MEDIA Aktiebolag mot Kommunalförbundet Mediecenter Jönköpings län
Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
2015:16
2015-11-03
Specsavers Sweden AB och Specsavers BV mot Lenslogistics AB
Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande och/eller vilseledande. Även fråga om jämförande reklam.
2015:15
2015-10-28
ASSA AB mot Konkurrensverket
Fråga om förutsättningar för undersökning hos ett företag enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579).
2015:14
2015-09-29
BabyBjörn AB mot ReiRei AB
Ett företag som säljer bärselar har i sin marknadsföring bl.a. använt påståenden med uttryck som ”revolution”, ”för första gången någonsin”, ”den enda bärselen på marknaden”, ”unik”, ”en ergonomisk bärsele är en bärsele där barnet sitter i grodposition” och ”för att det nyfödda barnet inte ska belasta sitt bäcken fel är det viktigt att barnet får behålla denna naturliga ställning när barnet bärs”. Detta har befunnits vara vilseledande och otillbörligt.
2015:13
2015-07-10
Swedish Match North Europe AB mot Skruf Snus AB
Marknadsföring av snus på bl.a. webbplats, i vilken en konkurrents produkter indirekt pekats ut, har ansetts utgöra vilseledande jämförande reklam. Även fråga om användande av visst påstående inne på försäljningsställe för tobak och om anordnande av ett s.k. stand up-event vid marknadsföring av snus stått i strid med 14 § tobakslagen (1993:581).
2015:12
2015-07-10
Konkurrensverket mot Aktiebolaget Strömstads Badanstalt
Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).
2015:11
2015-07-07
Orcla Confectioary & Snacks Sverige AB mot Fredagsmys AB
Marknadsföring av potatischips. Fråga om begreppet "fredagsmys" är känt för snacksprodukter av visst kommersiellt ursprung och därmed bärare av renommé.